Báo cáo gửi đơn vị cấp trên

Navigation:  Hướng dẫn sử dụng các chức năng của phần mềm > Menu Báo cáo > Đối với đơn vị sử dụng tài sản có gửi, nhận báo cáo qua phần mềm >

Báo cáo gửi đơn vị cấp trên

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Chức năng

Cho phép theo dõi danh sách các báo cáo gửi lên đơn vị cấp trên, cũng như tình trạng phản hồi của đơn vị cấp trên về từng báo cáo đã gửi

Danh sach bao cao gui len don vi cap tren

Cách thực hiện

- Vào menu Báo cáo, chọn trang Báo cáo gửi đơn vị cấp trên

- Để lập 1 lần gửi báo cáo lên đơn vị cấp trên, nhấn nút Lập báo cáo

- Để gửi các báo cáo đã lập, nhấn Gửi báo cáo trên cột Chức năng (cả trên từng lần lập báo cáo cũng như danh sách báo cáo chi tiết của từng lần lập báo cáo)

- Nhấn Xóa trên cột Chức năng để xóa lần lập báo cáo gửi lên đơn vị cấp trên hoặc xóa từng báo cáo chi tiết trong từng lần lập báo cáo

Nếu NSD sau khi lập báo cáo mà muốn lập thêm báo cáo chi tiết trong lần lập trước, NSD có thể nhấn nút Thêm báo cáo tại phần Danh sách báo cáo, và chọn báo cáo cần lập thêm