Đối với đơn vị sử dụng tài sản không gửi, nhận báo cáo qua phần mềm

Navigation:  Hướng dẫn sử dụng các chức năng của phần mềm > Menu Báo cáo >

Đối với đơn vị sử dụng tài sản không gửi, nhận báo cáo qua phần mềm

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Chức năng:

Với đơn vị sử dụng tài sản, cho phép xem Danh sách báo cáo theo từng kỳ báo cáo đồng thời có thể gửi các báo cáo cho đơn vị cấp trên.