Báo cáo gửi đơn vị cấp trên

Navigation:  Hướng dẫn sử dụng các chức năng của phần mềm > Menu Báo cáo > Đối với đơn vị sử dụng tài sản không gửi, nhận báo cáo qua phần mềm >

Báo cáo gửi đơn vị cấp trên

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Chức năng

Cho phép theo dõi danh sách các báo cáo đã lập gửi lên cấp trên, tuy nhiên các báo cáo này sẽ ở trạng thái "Báo cáo không gửi, nhận qua phần mềm", đồng thời được ngầm định là báo cáo đã được phê duyệt.

R99_49

 

Cách thực hiện

- Vào menu Báo cáo, chọn trang Báo cáo gửi đơn vị cấp trên

- Để lập 1 lần gửi báo cáo lên đơn vị cấp trên, nhấn nút Lập báo cáo. Trạng thái của báo cáo hiển thị là "Báo cáo không gửi, nhận qua phần mềm", đồng thời chức năng Gửi báo cáo sẽ được ẩn đi.

- Nhấn Xóa trên cột Chức năng để xóa lần lập báo cáo gửi lên đơn vị cấp trên hoặc xóa từng báo cáo chi tiết trong từng lần lập báo cáo

- NSD có thể tùy chọn chế độ xem báo cáo chi tiết theo 3 chế độ: Xem trực tiếp, Tải Pdf hoặc Tải Excel bằng cách tích chọn vào chế độ mong muốn

Nếu NSD sau khi lập báo cáo mà muốn lập thêm báo cáo chi tiết trong lần lập trước, NSD có thể nhấn nút Thêm báo cáo tại phần Danh sách báo cáo, và chọn báo cáo cần lập thêm