Đối với đơn vị tổng hợp

Navigation:  Hướng dẫn sử dụng các chức năng của phần mềm > Menu Báo cáo >

Đối với đơn vị tổng hợp

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Chức năng

Với đơn vị tổng hợp, cho phép nhận và phê duyệt báo cáo của đơn vị cấp dưới, đồng thời có thể tổng hợp các báo cáo của đơn vị cấp dưới sau khi đã phê duyệt