Danh sách báo cáo đơn vị cấp dưới gửi lên

Navigation:  Hướng dẫn sử dụng các chức năng của phần mềm > Menu Báo cáo > Đối với đơn vị tổng hợp >

Danh sách báo cáo đơn vị cấp dưới gửi lên

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Chức năng

Cho phép đơn vị cấp trên theo dõi và phản hồi về các báo cáo gửi lên từ đơn vị cấp dưới.

R99_50

Cách thực hiện

- Vào menu Báo cáo, chọn trang Danh sách báo cáo đơn vị cấp dưới gửi lên

- Nhấn Phê duyệt từng nhóm báo cáo của đơn vị cấp dưới gửi lên hoặc nhấn Duyệt cho từng báo cáo chi tiết (tại cột Chức năng)

- Nhấn Từ chối nếu muốn từ chối báo cáo của đơn vị cấp dưới gửi lên

- Hoặc gửi ý kiến cho đơn vị cấp dưới trên từng báo cáo chi tiết