Tổng hợp báo cáo

Navigation:  Hướng dẫn sử dụng các chức năng của phần mềm > Menu Báo cáo > Đối với đơn vị tổng hợp >

Tổng hợp báo cáo

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Chức năng

Cho phép theo dõi danh sách các báo cáo tổng hợp từ các đơn vị cấp dưới

Danh sach bao cao tong hop

Cách thực hiện

- Vào menu Báo cáo, chọn trang Tổng hợp báo cáo

Tại trang này, có thể thực hiện được các công việc sau:

Tổng hợp báo cáo: Lập các báo cáo tổng hợp từ số liệu báo cáo của các đơn vị cấp dưới gửi lên. Xem chi tiết

Đóng gói dữ liệu báo cáo: Đóng gói báo cáo dưới dạng file PDF, giúp giảm thiểu độ lớn của dữ liệu trong hệ thống và tăng tốc độ xử lý.

Gửi báo cáo: Gửi báo cáo đã tổng hợp lên đơn vị có trách nhiệm tổng hợp báo cáo.

Xóa: Xóa báo cáo đã tổng hợp

Chi tiết: Xem tình trạng nộp báo cáo của các đơn vị cấp dưới

 

 

Nếu NSD sau khi lập báo cáo gửi lên đơn vị cấp trên muốn gửi thêm báo cáo chi tiết trong lần lập trước, NSD có thể nhấn nút Thêm báo cáo tại phần Danh sách báo cáo, và chọn báo cáo cần lập thêm