Trao đổi thông tin với CSDL quốc gia về TSNN

Navigation:  Hướng dẫn sử dụng các chức năng của phần mềm > Menu Tài sản >

Trao đổi thông tin với CSDL quốc gia về TSNN

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Chức năng

Cho phép thực hiện xuất khẩu các thông tin của tài sản đơn vị đang quản lý, sử dụng trên 1 file .XML để nhập khẩu vào phần mềm Đăng ký quản lý TSNN

Cách thao tác

- Vào menu Tài sản\Trao đổi thông tin với CSDL quốc gia về TSNN

R100_1

- Khai báo thông tin Trao đổi thông tin với CSDL quốc gia về TSNN

Chọn Kỳ dữ liệu

Tích chọn Dữ liệu về tài sản cần xuất khẩu

Nhấn Lấy danh sách đơn vị, phần mềm tự động lấy lên danh sách các đơn vị có phát sinh biến động tăng, giảm trong khoảng thời gian vừa lựa chọn.

QLTS_LSPT_R119_006

- Nhấn Thực hiện.

R100_3

- Thực hiện xuất khẩu thành công, chương trình thông báo cho người dùng:

R100_4

- Người dùng thực hiện download tệp xml xuống máy và dùng XMLReader tool để đọc.

R100_5

* Lưu ý: Thông tin Mã đơn vị tại phần Trao đổi thông tin với CSDL quốc gia về TSNN được lấy theo khai báo Hệ thống\Tùy chọn\Thông tin đơn vị\Mã ĐV (PM cục CS).