Chuyển tài sản cố định thành công cụ dụng cụ

Navigation:  Hướng dẫn sử dụng các chức năng của phần mềm > Menu Tài sản >

Chuyển tài sản cố định thành công cụ dụng cụ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Chức năng

Cho phép thực hiện chuyển tài sản cố định thành công cụ dụng cụ khi TSCĐ không có đủ điều kiện là tài sản.

Các bước thực hiện:

Lưu ý: Trên màn hình Chuyển đổi TSCĐ thành CCDC chỉ lấy lên những tài sản chưa có phát sinh sau ngày chuyển đổi, những tài sản chưa có phát sinh chứng từ ghi giảm và những tài sản này có nguyên giá nhỏ hơn 500 triệu.

- Vào menu Tài sản\Chuyển tài sản thành công cụ dụng cụ

R109_38

Anh/chị lưu ý, chương trình chỉ thực hiện chuyển đổi cho những tài sản đang sử dụng đồng thời chưa có phát sinh các chứng từ khác (ghi giảm, điều chuyển, thay đổi thông tin, đánh giá lại...) sau ngày thực hiện chuyển đổi.

Nhấn Chọn tài sản chương trình sẽ lấy lên toàn bộ thông tin tài sản đủ điều kiện chuyển đổi.

QLTS_R112_002

Nhấn Chọn tài sản lô, chương trình sẽ lấy lên những tài sản lô đủ điều kiện chuyển đổi.

QLTS_R112_0010

- Tích chọn những tài sản cần thực hiện chuyển đổi, nhấn Đồng ý

QLTS_R112_002

- Phần mềm tự động lấy lên các thông tin của tài sản như sau:

Mã CCDC = Mã tài sản (có thể thay đổi nếu cần)

Thành tiền = Giá trị còn lại của tài sản. Trong trường hợp Giá trị còn lại của tài sản = 0 thì Thành tiền = Nguyên giá tài sản

- Anh/chị lựa chọn lại Loại CCDC đúng với thực tế của đơn vị mình

R109_46

* Trường hợp Tài sản chỉ tính hao mòn thì khi thực hiện chuyển đổi phần mềm tự động lấy lên thông tin:

Kỳ phân bổ là 1 lần

Mặc định Giá trị phân bổ còn lại là 0

R109_45

* Trường hợp Tài sản vừa tính hao mòn vừa trích khấu hao hoặc tài sản chỉ trích khấu hao thì phần mềm tự động lấy lên thông tin:

Kỳ phân bổ là Tháng (có thể thay đổi cho đúng với thực tế)

Thời gian phân bổ = Thời gian PBCL = 1 (có thể thay đổi cho đúng với thực tế)

Giá trị PBCL = (Thành tiền/Thời gian phân bổ)*Thời gian PBCL

R109_44

- Sau khi khai báo xong thông tin, anh/chị nhấn Thực hiện

R109_47

- Phần mềm sinh thông báo xác nhận về việc thực hiện chuyển đổi. Nhấn để thực hiện chuyển đổi

R109_55

Sau khi thực hiện chuyển đổi thành công tài sản thành công cụ dụng cụ:

Phần mềm tự động sinh chứng từ Ghi giảm cho các tài sản chuyển đổi

R109_50

Đồng thời sinh chứng từ Ghi tăng cho CCDC

R109_49