CB QLTS mong muốn hướng dẫn cụ thể việc không cập nhật quyết định của tỉnh sẽ không nhìn thấy tài sản trong danh sách tài sản

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R129 >

CB QLTS mong muốn hướng dẫn cụ thể việc không cập nhật quyết định của tỉnh sẽ không nhìn thấy tài sản trong danh sách tài sản

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Câu chuyện nghiệp vụ: Thời gian qua có khá nhiều khách hàng liên hệ MISA phản ánh về việc khi vào phần mềm thì tại danh sách TSCĐ (năm 2021, 2022) không thấy TS của năm 2020 trở về trước
- Nguyên nhân: Do khách hàng chưa cập nhập tài sản theo quyết định của Tỉnh, Hiện tại khi đăng nhập vào phần mềm thì phần mềm chưa có thông báo gì cho KH về việc cập nhật tài sản của Tỉnh dẫn tới KH không biết để cập nhật.
--> Mong muốn: Với những đơn vị phải cập nhật loại TS theo quyết định của tỉnh thì khi đăng nhập vào phần mềm có hướng dẫn cụ thể để KH có thể tự làm được.

2. Chi tiết thay đổi

Khi đơn vị đăng nhập vào phần mềm với tỉnh có cập nhật theo quyết định đặc thù của tỉnh, phần mềm sẽ có thông báo hướng dẫn khách hàng cập nhật quyết định tỉnh để nhìn thấy danh sách tài sản.

hd-cap-nhat-qd-tinh-01

Tại đây phần mềm chuyển hướng đến giao diện giới thiệu chuyển loại tài sản theo quyết định tỉnh. Anh/chị vui lòng đọc hướng dẫn trước khi chuyển đổi quyết định tỉnh.

hd-cap-nhat-qd-tinh-02

Tại Bước 2. Chuyển loại tài sản, chương trình đã tự động chuyển loại tài sản mới cho một số tài sản theo Quyết định 01/2021/QĐ-UBND.

hd-cap-nhat-qd-tinh-03

Tại Bước 3. Xác nhận, phần mềm hiển thị kết quả chuyển loại tài sản là hợp lệ hay không.

hd-cap-nhat-qd-tinh-04

Chương trình hiển thị thông báo như sau. Anh chị nhấn Đồng ý nếu chắc chắn muốn cập nhật quyết định tỉnh.

hd-cap-nhat-qd-tinh-05

Tại Bước 4. Kết quả, phần mềm hiển thị kết quả chuyển loại tài sản.

hd-cap-nhat-qd-tinh-06