Phiên bản R129

Navigation:  Lịch sử phát triển >

Phiên bản R129

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Các vấn đề phát triển trong phiên bản R129 (Phát hành ngày 22/02/2022):

1. CB QLTS mong muốn hướng dẫn cụ thể việc không cập nhật quyết định của tỉnh sẽ không nhìn thấy tài sản trong danh sách tài sản

2. CB QLTS muốn cập nhật quyết định tỉnh Đà Nẵng

3. Kế toán muốn in biểu C03/CCTT nộp kèm báo cáo tài chính để nộp cho STC báo cáo thông tin tài sản theo mẫu mới TT39/2021/TT-BTC

4. Kế toán muốn in biểu C04/CCTT nộp kèm báo cáo tài chính để nộp cho STC báo cáo thông tin tài sản theo mẫu mới TT39/2021/TT-BTC