Kế toán muốn in biểu C03/CCTT nộp kèm báo cáo tài chính để nộp cho STC báo cáo thông tin tài sản theo mẫu mới TT39/2021/TT-BTC

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R129 >

Kế toán muốn in biểu C03/CCTT nộp kèm báo cáo tài chính để nộp cho STC báo cáo thông tin tài sản theo mẫu mới TT39/2021/TT-BTC

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Theo quy định mới TT39/TT-BTC hướng dẫn thay đổi báo cáo tài chính nhà nước, thì đến thời điểm cuối tháng 1 năm 2022, kế toán cần nộp báo cáo mẫu C03/CCTT về việc cung cấp

các thông tin tài chính liên quan đến tài sản:

Báo cáo thông tin về tài sản vô hình và tài sản hữu hình: Với tài sản hữu hình: Phân loại theo từng nhóm tài sản

Báo cáo các thông tin về nguyên giá, khấu hao/hao mòn lũy kế, giá trị còn lại: Với tài sản vô hình: Phân loại theo từng nhóm tài sản

Báo cáo các thông tin về nguyên giá, khấu hao/hao mòn lũy kế, giá trị còn lại
 

2. Chi tiết thay đổi

Tại menu Báo cáo\Báo cáo, chọn xem Báo cáo theo chế độ kế toán, tại đây phần mềm đã bổ sung báo cáo Mẫu số C03/CCTT - Báo cáo về việc cung cấp thông tin tài chính (TSCĐ vô hình và TSCĐ hữu hình)

mau-c03-01

Chọn năm in báo cáo. Nhấn Đồng ý.

mau-c04-02

Chương trình in mẫu như sau

mau-c03-02

mau-c03-03