CB QLTS muốn cập nhật quyết định tỉnh Ninh Bình

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R128 >

CB QLTS muốn cập nhật quyết định tỉnh Ninh Bình

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Giúp cán bộ QLTS cập nhật danh mục loại tài sản theo Quyết định 34/2019/QĐ-UBND của tỉnh Ninh Bình để đảm bảo đúng quy định.

Lưu ý: chức năng này chỉ đáp ứng cho đơn vị tỉnh Ninh Bình.

2. Chi tiết thay đổi

Trên dữ liệu QLTS của tỉnh Ninh Bình, phần mềm cập nhật danh mục loại tài sản tại menu Danh mục\Loại tài sản:

o Máy photocopy

o Máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ hoạt động cung cấp dịch vụ công thuộc lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo

o Ti vi, đầu Video, các loại đầu thu phát tín hiệu kỹ thuật số khác

Trên dữ liệu QLTS của tỉnh Ninh Bình, phần mềm bổ sung chức năng chuyển đổi loại tài sản theo Quyết định 34/2019/QĐ-UBND tại menu Tài sản\Cập nhật Quyết định 34/2019/QĐ-UBND\Chuyển loại tài sản.

Để đảm bảo tính chính xác của dữ liệu, trước khi thực hiện chuyển đổi cần hoàn thành nhập dữ liệu và nộp báo cáo từ năm 2021 trở về trước:

 

o Chương trình tự động lập chứng từ đánh giá lại để cập nhật thông tin loại tài sản và tỷ lệ hao mòn theo Quyết định số 34/2019/QĐ-UBND.

o Các chứng từ năm 2019 và 2020 đã khóa sổ => không cập nhật lại nữa.

o Các chứng từ năm 2021 trừ chứng từ hao mòn => cập nhật loại theo loại tài sản mới.

o Nếu đã tính hao mòn năm 2021 thì đơn vị cần lập lại chứng từ này.

o Trường hợp đơn vị muốn chuyển đổi lại, thì thực hiện tại Tài sản\Cập nhật Quyết định 34/2019/QĐ-UBND\Hủy bỏ chuyển loại tài sản.

 

Khi thực hiện chức năng chuyển đổi loại tài sản theo quyết định của tỉnh:

 

o Phần mềm tự động mapping loại tài sản từ TT 45 sang QĐ 34/2019/QĐ-UBND đối với những loại tài sản có thể map được và có nguyên giá từ 5 đến dưới 10tr đồng.

 

o Cho phép người dùng có thể tự chọn loại tài sản theo danh mục của QĐ 34/2019/QĐ-UBND để chuyển đổi (đối với những loại tài sản không map được).