Phiên bản R128

Navigation:  Lịch sử phát triển >

Phiên bản R128

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Các vấn đề phát triển trong phiên bản R128 (Phát hành ngày 25/12/2021):

1. CB QLTS muốn cập nhật quyết định tỉnh Thanh Hóa

2. CB QLTS muốn cập nhật quyết định tỉnh Nam Định

3. CB QLTS muốn cập nhật quyết định tỉnh Ninh Bình

4. CB QLTS muốn cập nhật quyết định tỉnh Hà Tĩnh

5. CB QLTS muốn cập nhật quyết định tỉnh Sóc Trăng

6. CB QLTS muốn cập nhật quyết định tỉnh Hậu Giang

7. CB QLTS muốn cập nhật quyết định tỉnh Ninh Thuận

8. CB QLTS muốn cập nhật quyết định tỉnh Bắc Kạn

9. CB QLTS muốn cập nhật quyết định tỉnh An Giang

10. CB QLTS muốn cập nhật quyết định tỉnh Cà Mau