Cán bộ QLTS mong muốn bổ sung mẫu Báo cáo kiểm kê tài sản cố định nhóm theo phòng ban để xem báo cáo dễ dàng hơn

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R69 >

Cán bộ QLTS mong muốn bổ sung mẫu Báo cáo kiểm kê tài sản cố định nhóm theo phòng ban để xem báo cáo dễ dàng hơn

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Chức năng

Đáp ứng cho các đơn vị có nhu cầu in báo cáo kiểm kê TSCĐ nhóm theo bộ phận sử dụng, qua đó có thể xem nhanh được số liệu tăng/giảm, số còn tồn vào cuối năm tại từng phòng ban và số tổng toàn đơn vị mà không cần phải xem chi tiết đến từng tài sản

 

Cách thao tác

Đăng nhập vào đơn vị QLTS trên phần mềm QLTS.VN

Vào menu Báo cáo\Báo cáo\Báo cáo theo chế độ kế toán, nhấn đúp chuột vào "Báo cáo tổng hợp kiểm kê tài sản cố định"

Trên bảng tham số của báo cáo, chọn kỳ báo cáo mong muốn

Nhấn Đồng ý để in báo cáo

 

bang tong hop kiem ke tscd