Phiên bản R69

Navigation:  Lịch sử phát triển >

Phiên bản R69

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Các vấn đề phát triển trong phiên bản R69

 

1.Nghiệp vụ mới

 

1.Cán bộ QLTS mong muốn bổ sung mẫu Báo cáo kiểm kê tài sản cố định nhóm theo phòng ban để xem báo cáo dễ dàng hơn

2.Khách hàng tỉnh Tiền Giang muốn khi tải file excel nhập khẩu tài sản từ phần mềm QLTS cập nhật danh mục tài sản theo QĐ 09/2016 của UBND Tỉnh Tiền Giang

3.Khách hàng tỉnh Long An muốn khi tải file excel nhập khẩu tài sản từ phần mềm QLTS cập nhật danh mục tài sản theo Quyết định 1023/QĐ-UBND của tỉnh Long An

 

2.Nghiệp vụ thay đổi

 

1.Cán bộ QLTS muốn "Báo cáo công khai tình hình quản lý, sử dụng phương tiện đi lại và tài sản khác" không hiển thị tài sản ghi giảm trong năm khi nộp báo cáo lên cấp trên để đối chiếu và kiểm tra số liệu dễ dàng hơn

2.Sở Giáo dục tỉnh Tiền Giang mong muốn: tại giao diện chọn tài sản ghi giảm, cột Bộ phận sử dụng thể hiện được tên bộ phận sử dụng để đơn vị dễ dàng chọn tài sản ghi giảm

3.Cán bộ QLTS muốn trên Báo cáo Công khai, Kê khai: phần chức danh của người ký hiển thị theo thông tin đã khai báo trong phần Hệ thống/Tùy chọn

 

3.Tiện ích

 

1.Cán bộ QLTS muốn sửa lại nội dung câu cảnh báo trên chứng từ tính hao mòn để tìm kiếm chứng từ nhanh hơn

2.Cán bộ QLTS muốn in "nhãn kiểm kê tài sản" để dán vào tài sản khi đi kiểm kê

3.Cán bộ QLTS mong muốn sửa lại cách hiển thị "Ngày tính hao mòn" khi khai báo tài sản để người dùng dễ hiểu hơn