Cán bộ QLTS muốn trên Báo cáo Công khai, Kê khai: phần chức danh của người ký hiển thị theo thông tin đã khai báo trong phần Hệ thống/Tùy chọn

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R69 >

Cán bộ QLTS muốn trên Báo cáo Công khai, Kê khai: phần chức danh của người ký hiển thị theo thông tin đã khai báo trong phần Hệ thống/Tùy chọn

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Chức năng

 

Đáp ứng việc hiển thị chức danh của người ký trên các biểu Báo cáo công khai và Báo cáo kê khai đúng theo thông tin đã khai báo trong phần Hệ thống\Tùy chọn; giống như hiện tại Báo cáo chế độ kế toán đã đáp ứng.

 

* Lưu ý: Một số báo cáo thuộc danh mục Báo cáo kê khai như: Mẫu 02B-ĐK_TSNN - Phần 1_Báo cáo tổng hợp hiện trạng sử dụng Nhà, Đất;  Mẫu 02B-ĐK_TSNN - Phần 2_Báo cáo tổng hợp hiện trạng sử dụng Nhà, Đất; Mẫu 02C-ĐK_TSNN - Phần 1_Báo cáo tổng hợp tình hình tăng, giảm tài sản Nhà nước... là báo cáo tổng hợp do Bộ, Cơ quan trung ương hoặc UBND cấp tỉnh thực hiện kê khai nên các thông tin về chức danh và người ký sẽ không thay đổi theo thiết lập trong Hệ thống.

 

 

Cách thao tác

 

Đăng nhập vào đơn vị QLTS

Vào menu Hệ thống\Tùy chọn\Thông tin người ký, thiết lập lại các chức danh trong đơn vị theo đúng mong muốn hiển thị lên báo cáo của đơn vị

VD: Thiết lập hiển thị chức danh "Thủ trưởng đơn vị" thành "TM.Thủ trưởng cơ quan"

 

chuc danh tren bc

 

Nhấn Cất để lưu lại thiết lập

Vào menu Báo cáo, in các báo cáo thuộc danh mục Báo cáo công khai, Báo cáo kê khai

Chức danh người ký đã được hiển thị theo thiết lập mới

Các báo cáo của đơn vị lập gửi lên cấp trên cũng sẽ hiển thị chức danh người ký theo thông tin đã thiết lập

 

hien thi chuc danh moi