Cán bộ QLTS muốn sửa lại nội dung câu cảnh báo trên chứng từ tính hao mòn để tìm kiếm chứng từ nhanh hơn

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R69 >

Cán bộ QLTS muốn sửa lại nội dung câu cảnh báo trên chứng từ tính hao mòn để tìm kiếm chứng từ nhanh hơn

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Chức năng

 

Giúp cán bộ QLTS dễ dàng tìm kiếm tới chứng từ phát sinh sau chứng từ tính hao mòn tài sản cố định trong trường hợp phần mềm cảnh báo không thêm được chứng từ hao mòn vì đã nhập phát sinh khác diễn ra sau ngày tính hao mòn

 

 

Cách thao tác

 

Đăng nhập vào phần mềm QLTS.VN

Thực hiện thêm mới một chứng từ Ghi giảm, ngày chứng từ và ngày ghi giảm thuộc năm 2017

Quay về năm làm việc 2016, thêm mới một chứng từ tính hao mòn năm 2016

Khi nhấn Cất, trên màn hình sẽ hiển thị lên cảnh báo như sau

 

them tinh HM

 

Tương tự, trong trường hợp đơn vị có 1 hoặc 1 số tài sản có phát sinh: Đánh giá lại, Điều chuyển, Kiểm kê thực hiện sau ngày tính hao mòn thì khi Cất chứng từ tính hao mòn, phần mềm cũng sẽ cảnh báo chi tiết đến loại chứng từ phát sinh và số của chứng từ đó.