Cán bộ QLTS muốn in "nhãn kiểm kê tài sản" để dán vào tài sản khi đi kiểm kê

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R69 >

Cán bộ QLTS muốn in "nhãn kiểm kê tài sản" để dán vào tài sản khi đi kiểm kê

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Chức năng

 

Đáp ứng nhu cầu của cán bộ QLTS mong muốn khi đơn vị thực hiện kiểm kê tài sản, với mỗi tài sản được kiểm kê, cán bộ QLTS có thể in được "nhãn kiểm kê tài sản" dán lên tài sản để biết được tài sản đó đã được kiểm kê, tránh đếm nhầm, và sau này có thể kiểm tra lại được tên tài sản, ngày đã kiểm kê

 

 

Cách thao tác

 

Đăng nhập vào đơn vị QLTS

Thêm mới một chứng từ kiểm kê tài sản tại năm làm việc hiện tại

Sau khi nhấn Cất, nhấn vào chức năng Báo cáo trên chứng từ, chọn in Nhãn kiểm kê tài sản

 

in nhan kk ts

 

Trên bảng tham số của báo cáo, nhập tên Người kiểm kê. Cán bộ QLTS có thể tùy chọn cách hiển thị tài sản trên báo cáo: Hiển thị mã tài sản, Hiển thị tên tài sản hoặc hiển thị cả 2 thông tin, tùy theo cách hiển thị mong muốn tại đơn vị

Sau khi chọn tham số thích hợp, nhấn Đồng ý để in nhãn kiểm kê

 

tham so nhan kk

 

nhan kk ts

Cán bộ QLTS cũng có thể in Nhãn kiểm kê tài sản từ màn hình danh sách chứng từ kiểm kê

 

nhan kk tu mn ds