Sở Giáo dục tỉnh Tiền Giang mong muốn: tại giao diện chọn tài sản ghi giảm, cột Bộ phận sử dụng thể hiện được tên bộ phận sử dụng để đơn vị dễ dàng chọn tài sản ghi giảm

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R69 >

Sở Giáo dục tỉnh Tiền Giang mong muốn: tại giao diện chọn tài sản ghi giảm, cột Bộ phận sử dụng thể hiện được tên bộ phận sử dụng để đơn vị dễ dàng chọn tài sản ghi giảm

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Chức năng

 

Cán bộ quản lý tài sản mong muốn, tại giao diện ghi giảm, cột Bộ phận sử dụng thể hiện được tên bộ phận dụng để dễ tìm kiếm và chọn tài sản ghi giảm.

 

 

Cách thao tác

 

Đăng nhập vào phần mềm QLTS.VN

Thực hiện thêm mới một chứng từ Ghi giảm, trên chứng từ Thêm ghi giảm tài sản nhấn Chọn tài sản chon tai san 1

Trên chức năng Chọn tài sản ghi giảm, cột Bộ phận sử dụng đã hiển thị đầy đủ tên của bộ phận sử dụng ứng với từng tài sản

 

chon TS ghi giam bpsd

 

Người dùng cũng có thể dùng chức năng lọc để lọc riêng toàn bộ tài sản trong 1 bộ phận sử dụng

 

loc ten bpsd

 

Sau khi chọn xong tài sản, nhấn Đồng ý để đưa các tài sản đã chọn vào chứng từ ghi giảm

Nhấn Cất để lưu lại chứng từ.