Cán bộ QLTS muốn "Báo cáo công khai tình hình quản lý, sử dụng phương tiện đi lại và tài sản khác" không hiển thị tài sản ghi giảm trong năm khi nộp báo cáo lên cấp trên để đối chiếu và kiểm tra số liệu dễ dàng hơn

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R69 >

Cán bộ QLTS muốn "Báo cáo công khai tình hình quản lý, sử dụng phương tiện đi lại và tài sản khác" không hiển thị tài sản ghi giảm trong năm khi nộp báo cáo lên cấp trên để đối chiếu và kiểm tra số liệu dễ dàng hơn

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Chức năng

 

Đáp ứng nhu cầu của cán bộ QLTS mong muốn khi gửi nhận báo cáo "Công khai tình hình quản lý, sử dụng phương tiện đi lại và tài sản khác", phần mềm có tùy chọn cho phép "không hiển thị tài sản ghi giảm trong năm" để đơn vị tổng hợp có thể dễ dàng đối chiếu số liệu trên các báo cáo công khai biểu số 03, 04 so với Báo cáo kiểm kê tài sản

 

 

Cách thao tác

 

Đăng nhập vào đơn vị QLTS

Vào menu Báo cáo\Báo cáo gửi đơn vị cấp trên, nhấn chuột vào Lập báo cáo

Trên danh sách báo cáo gửi cấp trên, tích chọn báo cáo Công khai tình quản lý, sử dụng phương tiện đi lại và tài sản khác

Để lập được báo cáo không hiển thị số liệu đã ghi giảm trong năm, tích chọn vào Không hiển thị tài sản ghi giảm trong năm

Nhấn Lập báo cáo

 

bao cao 04 kho hien thi ghi giam

 

bc 04

 

Đơn vị cấp trên có thể dựa vào tên báo cáo để nắm được báo cáo của đơn vị cấp dưới có bao gồm số liệu ghi giảm hay không. Nếu không bao gồm số liệu ghi giảm, tên báo cáo sẽ có thêm phần hậu tố (Không hiển thị tài sản ghi giảm). Nếu bao gồm cả số liệu ghi giảm trong kỳ, tên báo cáo giữ nguyên như trước.