Đăng nhập

Navigation:  Hướng dẫn sử dụng các chức năng của phần mềm >

Đăng nhập

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Giúp Cán bộ QLTS đăng nhập vào phần mềm trong 2 trường hợp:

Trường hợp 1: Đăng nhập bằng tài khoản ADMIN

Trường hợp 2: Đăng nhập bằng tài khoản MISA