Cán bộ QLTS muốn lập danh sách CCDC cần thanh lý, ghi giảm trình thủ trưởng đơn vị phê duyệt

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R103 >

Cán bộ QLTS muốn lập danh sách CCDC cần thanh lý, ghi giảm trình thủ trưởng đơn vị phê duyệt

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Giúp cán bộ QLTS lập được danh sách CCDC cần thanh lý, ghi giảm trình thủ trưởng đơn vị phê duyệt.

2. Hướng dẫn chi tiết

1. Cán bộ QLTS vào menu Công cụ dụng cụ\Quản lý công cụ dụng cụ

2. Tại màn hình Ghi giảm, lựa chọn chứng từ ghi giảm cần in.

3. Chọn menu Báo cáo\Danh sách CCDC ghi giảm.

R103_1

4. Anh/chị kiểm tra số liệu báo cáo.

R103_2

Lưu ý: Ngoài ra, anh/chị còn có thể in Danh sách CCDC ghi giảm ngay tại màn hình chứng từ ghi giảm bằng cách.

Tại màn hình chi tiết chứng từ ghi giảm CCDC, nhấn Báo cáo\Danh sách CCDC ghi giảm.

R103_3