Phiên bản R103

Navigation:  Lịch sử phát triển >

Phiên bản R103

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Các vấn đề phát triển trong phiên bản R103

Nghiệp vụ thay đổi

Cán bộ quản lý tài sản muốn lập danh sách CCDC cần thanh lý, ghi giảm trình thủ trưởng đơn vị phê duyệt

Cán bộ quản lý tài sản muốn tổng hợp báo cáo tình hình tăng giảm TSCĐ để chuẩn bị kế hoạch cho 6 tháng cuối năm