Cập nhật các màn hình sau khi chuyển đổi loại tài sản theo Thông tư 45/2018/TT-BTC

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R104 >

Cập nhật các màn hình sau khi chuyển đổi loại tài sản theo Thông tư 45/2018/TT-BTC

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Giúp cán bộ QLTS có thể xem được cây tài sản và thực hiện các nghiệp vụ khác sau khi được cập nhật loại tài sản theo đúng Thông tư 45/2018/TT-BTC.

2. Hướng dẫn chi tiết

2.1 Danh sách tài sản

Chi tiết thay đổi: Kể từ phiên bản R104, sau khi chuyển đổi loại tài sản theo Thông tư 45/2018/TT-BTC phần mềm đã cập nhật cây danh mục loại tài sản theo thông tư mới.

Các bước thực hiện:

Tại màn hình Quản lý tài sản

R104.52

2.2 Khai báo tài sản

Chi tiết thay đổi: Từ năm 2018, khi thực hiện thêm mới tài sản thì danh sách loại tài sản sẽ được lấy theo danh mục loại tài sản chi tiết nhất theo Thông tư 45/2018/TT-BTC. Đồng thời bổ sung phương thức hình thành là Phát hiện thừa khi kiểm kê

Các bước thực hiện:

Tại màn hình Quản lý tài sản, nhấn Thêm.

R104.30

2.3 Nhập khẩu tài sản

Chi tiết thay đổi: Kể từ phiên bản R104, file nhập khẩu tài sản sẽ được cập nhật theo đúng danh mục loại tài sản theo Thông tư 45/2018/TT-BTC đồng thời bổ sung phương thức hình thành là Phát hiện thừa khi kiểm kê.

Các bước thực hiện:

Tại menu Tài sản chọn Nhập khẩu tài sản

R104.31

Anh/chị tải tệp mẫu nhập khẩu về máy và thực hiện nhập liệu tài sản của đơn vị.

R104.33

Các bước thực hiện chi tiết quá trình nhập khẩu, anh/chị vui lòng xem tại đây.

2.4 Đề nghị trang cấp/Kế hoạch mua sắm

Chi tiết thay đổi: Kể từ năm làm việc 2018, các tài sản phát sinh trên chứng từ Đề nghị trang cấp/Kế hoạch mua sắm cũng được cập nhật theo loại tài sản trên Thông tư 45/2018/TT-BTC. Với tài sản có loại tài sản tự thêm thì thông tin tại cột loại tài sản sẽ được để trống để anh/chị có thể tự lựa chọn cho phù hợp nhất theo thực tế của đơn vị mình.

Các bước thực hiện:

Vào menu Quản lý tài sản chọn Đề nghị trang cấp/Kế hoạch mua sắm

R104.34