Cập nhật các báo cáo theo Thông tư 45/2018/TT-BTC

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R104 >

Cập nhật các báo cáo theo Thông tư 45/2018/TT-BTC

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Để đáp ứng đúng thông tư 45/2018/TT-BTC về việc thay đổi danh mục loại tài sản thì kể từ phiên bản R104, phần mềm đã thay đổi công thức các báo cáo về các loại tài sản có thay đổi thông tin về số năm sử dụng và tỷ lệ hao mòn để số liệu các báo cáo lấy lên đúng và đủ thông tin.

2. Hướng dẫn chi tiết

Các báo cáo thực hiện thay đổi công thức:

Biểu số 0403 - Tổng hợp tài sản là xe ô tô

Biểu số 0404 - Tổng hợp tài sản có giá trị 500 triệu đồng trở lên

Mẫu số 04b-ĐK-TSC - Báo cáo kê khai xe ô tô của cơ quan, tổ chức, đơn vị

Báo cáo tình hình tăng, giảm tài sản cố định là ô tô (Đặc thù Sở Y tế Nam Định)

Báo cáo tình hình quản lý sử dụng ô tô tại các cơ quan hành chính sự nghiệp

Danh mục loại TSCĐ cố định

Bảng tổng hợp kiểm kê TSCĐ: Loại tài sản cố định vô hình lấy theo danh mục loại tài sản.