Chức năng chuyển loại tài sản theo Thông tư 45/2018/TT-BTC

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R104 >

Chức năng chuyển loại tài sản theo Thông tư 45/2018/TT-BTC

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Kể từ phiên bản R104, phần mềm đã đáp ứng chức năng chuyển loại tài sản theo đúng với Thông tư 45/2018/TT-BTC.

2. Hướng dẫn chi tiết

Để các đơn vị HCSN có thể thuận lợi khi tiến hành chuyển đổi từ Thông tư 162/2014/TT-BTC sang Thông tư 45/2018/TT-BTC, phần mềm đã thực hiện chức năng Chuyển đổi loại tài sản theo Thông tư 45/2018/TT-BTC. Cán bộ QLTS có thể xem hướng dẫn chi tiết cách chuyển đổi tại đây.