Cập nhật danh mục loại tài sản theo Thông tư 45/2018/TT-BTC

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R104 >

Cập nhật danh mục loại tài sản theo Thông tư 45/2018/TT-BTC

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Giúp cán bộ QLTS có thể cập nhật đầy đủ danh mục loại tài sản theo Thông tư 45/2018/TT-BTC

2. Hướng dẫn chi tiết

Kể từ năm làm việc 2018, cán bộ QLTS vào Danh mục\Loại tài sản

Danh mục loại tài sản đã được cập nhật theo Thông tư 45/2018/TT-BTC

R104.1

Lưu ý:

Trong trường hợp đơn vị có Loại tài sản theo Quyết định của Tỉnh anh/chị thực hiện Cập nhật danh mục loại tài sản theo Quyết định của Tỉnh

Anh/chị có thể Thêm/Sửa/Xóa các Loại tài sản ngoài danh mục mặc định.