Phiên bản R104

Navigation:  Lịch sử phát triển >

Phiên bản R104

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Các vấn đề phát triển trong phiên bản R104

Nghiệp vụ mới

1. Cập nhật danh mục loại tài sản theo Thông tư 45/2018/TT-BTC

2. Chức năng chuyển loại tài sản theo Thông tư 45/2018/TT-BTC

Nghiệp vụ thay đổi

1. Cập nhật các báo cáo theo Thông tư 45/2018/TT-BTC

2. Cập nhật các màn hình sau khi chuyển đổi loại tài sản theo Thông tư 45/2018/TT-BTC