Chuyển loại tài sản theo Thông tư 45/2018/TT-BTC

Navigation:  Hướng dẫn sử dụng các chức năng của phần mềm > Menu Tài sản > Cập nhật Thông tư 45/2018/TT-BTC >

Chuyển loại tài sản theo Thông tư 45/2018/TT-BTC

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích:

Kể từ năm 2018, cán bộ QLTS có thể thực hiện chuyển loại tài sản của đơn vị đúng với thông tư 45/2018/TT-BTC. Nếu không thực hiện chuyển đổi, anh/chị sẽ không thể nhìn thấy tài sản tại màn hình danh sách tài sản.

2. Các bước thực hiện:

-Với những đơn vị có phát sinh chứng từ trước năm 2018:

Chuyển loại tài sản cho các tài sản đang theo dõi theo hệ thống loại tài sản của Thông tư 162/2014/TT-BTC sang theo dõi theo hệ thống Loại tài sản của Thông tư 45/2018/TT-BTC

Đồng thời sinh chứng từ đánh giá lại cho các tài sản có thay đổi lại số năm sử dụng, tỷ lệ hao mòn theo quy định mới của Thông tư 45/2018/TT-BTC và mặc định ngày phát sinh chứng từ là 01/01/2018

- Với những đơn vị có phát sinh các chứng từ trong năm 2018:

Tự động chuyển loại tài sản cho các tài sản đang theo dõi theo hệ thống Loại tài sản của Quyết định 162/2014/TT-BTC sang theo dõi theo hệ thống loại tài sản của Thông tư 45/2018/TT-BTC

-Có thể thực hiện bằng 1 trong 4 cách sau:

Cách 1: Nhấn trực tiếp vào chữ Chuyển đổi ngay trên màn hình thông báo

R104-1.3

Cách 2: Nhấn vào chữ vào đây trên màn hình thông báo tại góc phải màn hình làm việc.

R104.2

Cách 3: Nhấn vào chữ tại đây tại màn hình thông báo trên danh sách tài sản.

R104-1.4

Cách 4: Vào menu Tài sản, chọn Cập nhật Thông tư 45/2018/TT-BTC\Chuyển loại tài sản (chức năng chỉ hiển thị sáng khi ở năm làm việc 2018 trở đi)

R104.4

Tại Bước 1: Giới thiệu giúp anh/chị hiểu thêm về chức năng chuyển đổi loại tài sản theo thông tư mới.

-Nhấn Tiếp theo.

R104.5

Tại Bước 2: Chuyển loại tài sản

R104.7

-Tại phần Danh sách tài sản theo Thông tư 162/2014/TT-BTC: hiển thị danh sách các tài sản chưa được ghép tự động sang loại tài sản mới của Thông tư 45/2018/TT-BTC

Để thực hiện chuyển đổi sang loại tài sản theo thông tư mới anh/chị có thể tích chọn 1 hoặc nhiều tài sản, sau đó nhấn icon_R104

R104.35

Trên màn hình Chọn loại tài sản theo Thông tư 45/2018/TT-BTC, chọn đến loại tài sản muốn chuyển tới bằng cách kích chuột vào loại tài sản cần chọn và nhấn Chuyen_LTS_05.1 hoặc kích đúp vào dòng cần chọn.

Lưu ý: Anh/chị có thể thực hiện lọc theo tên của loại tài sản để giúp việc chuyển đổi được thực hiện nhanh chóng và chính xác.

R104.8

-Tại phần Danh sách tài sản theo Thông tư 45/2018/TT-BTC anh/chị có thể xem loại tài sản được chuyển đổi dưới 3 dạng

Người dùng tự chuyển đổi: danh sách các tài sản người dùng tự thực hiện chuyển đổi

Chuyển đổi tự động: danh sách các tài sản phần mềm tự chuyển đổi

Tất cả: Bao gồm người dùng tự chuyển đổi và Chuyển đổi tự động.

R104.9

oTrong trường hợp muốn hủy loại tài sản vừa chuyển đổi, tại phần Danh sách tài sản theo Thông tư 45/2018/TT-BTC, tích chọn tài sản cần hủy (tại nhóm tài sản bất kỳ: Người dùng tự chuyển đổi, Chuyển đổi tự động, Tất cả)

oSau đó nhấn icon_R104_1, tài sản sẽ được chuyển về Danh sách tài sản theo Thông tư 162/2014/TT-BTC, lúc này anh/chị có thể thực hiện lại việc Chọn loại tài sản mới.

R104.11

-Nhấn Tiếp theo.

Tại Bước 3: Xác nhận:

-Giúp anh/chị có thể xem trước danh sách những tài sản vừa lựa chọn chuyển đổi loại tài sản theo thông tư mới là hợp lệ, không hợp lệ. Các tài sản sinh chứng từ Đánh giá lại do chuyển đổi đồng thời đưa ra lý do tài sản chuyển đổi không hợp lệ.

Lưu ý:

Đối với trường hợp tài sản có phát sinh chứng từ Đánh giá lại,Điều chuyển, Hao mòn, Khấu hao, Thay đổi thông tin sau thời điểm thực hiện chuyển đổi thì sẽ đều là tài sản không hợp lệ. Anh/chị có thể nhấn trực tiếp vào số chứng từ tại cột Lý do tài sản không hợp lệ, sau đó thực hiện Sửa hoặc Xóa thông tin chứng từ cho phù hợp.

R104.36

Để đảm bảo việc chuyển loại tài sản được chính xác, anh/chị có thể xem lại thông tin chi tiết của tài sản ngay trên màn hình danh sách này bằng cách kích chuột vào phần Tên tài sản trên cột Tài sản.

-Sau khi xác nhận các tài sản cần chuyển đổi, nhấn Thực hiện. Lúc này phần mềm sẽ hiển thị cảnh báo để xác nhận.

R104.14

-Nhấn Đồng ý để thực hiện chuyển loại tài sản hoặc nhấn Hủy bỏ để dừng việc thực hiện chuyển loại tài sản

Tại Bước 4: Kết quả: giúp đơn vị có thể xem được kết quả của quá trình chuyển loại tài sản.

R104.50

-Nhấn Kết thúc để đóng quá trình chuyển đổi loại tài sản.