Hủy bỏ chuyển loại tài sản theo Thông tư 45/2018/TT-BTC

Navigation:  Hướng dẫn sử dụng các chức năng của phần mềm > Menu Tài sản > Cập nhật Thông tư 45/2018/TT-BTC >

Hủy bỏ chuyển loại tài sản theo Thông tư 45/2018/TT-BTC

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích:

Trong quá trình chuyển loại tài sản cho tài sản sang loại tài sản của Thông tư 45/2018/TT-BTC bị sai sót, thì người dùng có thể thay đổi lại việc chuyển đổi này

2. Các bước thực hiện:

-Để thực hiện hủy bỏ chuyển đổi loại tài sản, vào menu Tài sản chọn Cập nhật Thông tư 45/2018/TT-BTC\Hủy bỏ chuyển loại tài sản

R104.16

-Trên màn hình Hủy bỏ chuyển đổi loại tài sản theo Thông tư 45/2018/TT-BTC, sẽ hiển thị danh sách các tài sản đã được thực hiện Chuyển loại tài sản theo Thông tư 45/2018/TT-BTC

R104.18

-Chọn tài sản cần thực hiện Hủy bỏ chuyển đổi loại tài sản theo Thông tư 45/2018/TT-BTC bằng cách tích chọn vào đầu dòng tương ứng

R104.19

-Sau đó nhấn chuột phải chọn Hủy bỏ chuyển đổi hoặc nhấn Huy_CLTS_04 trên thanh chức năng

Huy_CLTS_05

-Nhấn Đồng ý để thực hiện hủy bỏ chuyển đổi hoặc nhấn Hủy bỏ để dừng việc hủy bỏ chuyển đổi

-Sau khi thực hiện hủy bỏ chuyển đổi cho các tài sản, thì các tài sản này sẽ không hiển thị trên danh sách hiện tại

-Để thực hiện chuyển lại loại tài sản đã Hủy bỏ chuyển đổi thì thực hiện lại theo các thao tác ở mục Hướng dẫn chuyển đổi tài sản theo loại tài sản mới quy định tại Thông tư 45/2018/TT-BTC

Lưu ý:

Nếu tài sản đã có chứng từ phát sinh sau khi thực hiện Chuyển đổi loại tài sản theo Thông tư 45/2018/TT-BTC thì không thực hiện hủy bỏ chuyển loại tài sản được.

Muốn thực hiện Hủy bỏ chuyển loại tài sản theo Thông tư 45/2018/TT-BTC, thì phải xóa hết các chứng từ phát sinh liên quan đến tài sản sau khoảng thời gian đã thực hiện chuyển đổi loại tài sản theo Thông tư 45/2018/TT-BTC trước đó.