Cập nhật Thông tư 45/2018/TT-BTC

Navigation:  Hướng dẫn sử dụng các chức năng của phần mềm > Menu Tài sản >

Cập nhật Thông tư 45/2018/TT-BTC

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Chức năng Cập nhật Thông tư 45/2018/TT-BTC cho phép người dùng chuyển đổi danh mục loại tài sản đang theo dõi theo Quyết định 162/2014/TT-BTC và Quyết định của Tỉnh sang danh mục loại tài sản mới quy định chi tiết trong Thông tư 45/2018/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành.

Menu Cập nhật Thông tư 45/2018/TT-BTC bao gồm các tính năng:

Chuyển Loại tài sản theo Thông tư 45/2018/TT-BTC

Hủy bỏ chuyển loại tài sản theo Thông tư 45/2018/TT-BTC

Bộ tài chính ban hành Thông tư 45/2018/TT-BTC quy định về chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại các cơ quan nhà nước, hiệu lực của thông tư từ 2/7/2018, nhưng áp dụng cho năm tài chính 2018; bởi vậy các Quyết định quy định chế độ quản lý, tính hao mòn cho các tài sản thuộc phạm vi quản lý do Tỉnh ban hành đã không còn chính xác  vì vậy các tỉnh cần phải ra quyết định mới phù hợp với đặc thù của đơn vị.

Tuy nhiên, tính tới thời điểm hiện tại các đơn vị đều chưa ra quyết định mới của Tỉnh nên:

- Với những đơn vị không tiếp tục quản lý danh mục loại tài sản theo Quyết định của Tỉnh như cũ thì anh/chị thực hiện Chuyển loại tài sản theo Thông tư 45/2018/TT-BTC như bình thường

- Với những đơn vị vẫn có nhu cầu theo dõi danh mục loại tài sản theo Quyết định của Tỉnh như trước đây thì phần mềm QLTS đã hỗ trợ cập nhật danh mục loại tài sản đặc thù cũ (tại mục III và IV) tại năm 2018, các danh mục loại tài sản vô hình (tại mục II) nếu đơn vị vẫn có nhu cầu theo dõi thì anh chị cần thực hiện Cập nhật danh mục loại tài sản theo Quyết định của Tỉnh