Cách 1

1. Mở ứng dụng Zoom, chọn Join/Tham gia cuộc họp.

2. Nhập Meeting ID.

3. Nhấn Join/Tham gia.

Trên máy tính:

3-tham gia phong hoc-01

 

Trên điện thoại:

3-tham gia phong hoc-02

 

4. Nhập Password/Mật khẩu MISA cung cấp để tham gia vào lớp học, nhấn Join Meeting/Tham gia.

3-tham gia phong hoc-03

 

Lưu ý: Tích chọn Do not connect audio/Turn off my video để ngắt kết nối âm thanh và tắt tính năng video.

3-tham gia phong hoc-04

 

Cách 2

1. Nhấn liên kết mời tham gia phòng học mà MISA gửi để vào màn hình lớp học.

2. Chọn Open Meetings để chuyển tới công cụ Zoom.

3-tham gia phong hoc-05

 

3. Nhấn Join with Computer Audio để kết nối với mic máy tính.

Lưu ý: Tích chọn Automatically join audio by computer when joining a meeting để tự động kết nối âm thanh khi tham gia vào lớp học.