Tổng quan về QLTS.VN

Navigation:  »No topics above this level«

Tổng quan về QLTS.VN

Return to chapter overviewNext page

Phần mềm quản lý tài sản (QLTS.VN) là công cụ giúp các đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước quản lý được đầy đủ, chi tiết các tài sản đã được đầu tư mua sắm theo quy định của Nhà nước. Đây là phần mềm được xây dựng trên nền tảng công nghệ hiện đại nhất hiện nay - CÔNG NGHỆ ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY.

Phần mềm QLTS.VN được chạy hoàn toàn trên nền tảng WEB, dữ liệu được quản lý tập trung và người dùng có thể truy cập sử dụng bất kỳ ở đâu, bất cứ lúc nào, chỉ cần có Internet. Đối với các đơn vị chủ quản khi sử dụng QLTS.VN sẽ tổng hợp thống kê được số liệu tài sản công của các đơn vị trực thuộc trong ngành hoặc địa phương (từ quận/huyện, tỉnh/thành đến phạm vi toàn quốc).

Phần mềm QLTS.VN còn sẵn sàng kết nối và trao đổi được thông tin với Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản nhà nước.

QLTS.VN cập nhật đầy đủ các chế độ về quản lý tài sản:

- Luật quản lý, sử dụng tài sản công

- Nghị định 151/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của luật quản lý, sử dụng tài sản công

- Thông tư 144/2017/TT-BTC hướng dẫn một số nội dung của Nghị định 151/2017/NĐ-CP

- Thông tư 45/2018/TT-BTC quy định chế độ quản lý, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức và tài sản cố định do nhà nước giao DN quản lý.

anh trang tong quan