Cán bộ QLTS muốn Báo cáo công khai tài sản nhà nước (Biểu số 03) chỉ hiển thị những tài sản phát sinh trong năm để nộp lên đơn vị cấp trên

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R80 >

Cán bộ QLTS muốn Báo cáo công khai tài sản nhà nước (Biểu số 03) chỉ hiển thị những tài sản phát sinh trong năm để nộp lên đơn vị cấp trên

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Cán bộ QLTS muốn báo cáo Công khai tình hình quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp (Biểu số 03) chỉ hiển thị những tài sản phát sinh trong năm và những tài sản đang được kê khai sử dụng không đúng mục đích để nộp lên đơn vị cấp trên.

 

2. Hướng dẫn chi tiết

* Đơn vị QLTS

1. Vào menu Báo cáo\Báo cáo\Báo cáo công khai

2. Nhấn đúp vào báo cáo Công khai quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp

3. Trên tham số báo cáo

Chọn Năm in báo cáo

Tích chọn Chỉ hiển thị tài sản ghi tăng trong năm hoặc Chỉ hiển thị tài sản không đúng mục đích hoặc tích chọn cả hai (tùy nhu cầu xem báo cáo của đơn vị)

Nhấn Đồng ý

 

in bao cao 03 cong khai

 

 

bao cao cong khai 03 r80

 

 

* Đơn vị tổng hợp

1. Vào menu Báo cáo\Báo cáo\Báo cáo công khai

2. Nhấn đúp vào báo cáo Công khai quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp

3. Trên tham số báo cáo

Chọn Năm in báo cáo

Tích chọn Chỉ hiển thị tài sản ghi tăng trong năm hoặc Chỉ hiển thị tài sản không đúng mục đích hoặc tích chọn cả hai (tùy nhu cầu xem báo cáo của đơn vị)

Nhấn Đồng ý

 

bc cong khai 03 tong hop

 

 

bc cong khai 03 tong hop in

 

 

* Gửi báo cáo lên cấp trên

1. Đăng nhập vào đơn vị QLTS

2. Vào menu Báo cáo\Báo cáo\Báo cáo gửi đơn vị cấp trên

3. Nhấn Lập báo cáo

4. Tích chọn báo cáo Công khai quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp

5. Tích chọn Chỉ hiển thị tài sản ghi tăng trong năm; Chỉ hiển thị tài sản sử dụng không đúng mục đích tùy vào nhu cầu gửi báo cáo của đơn vị

6. Nhấn Lập báo cáo

 

lap bao cao cong khai 03

 

7. Sau khi lập xong, nhấn Gửi báo cáo để gửi lên cấp trên

 

gui bao cao cong khai 03

 

 

* Nhận - Tổng hợp báo cáo

1. Đăng nhập vào đơn vị tổng hợp

2. Vào menu Báo cáo\Tổng hợp báo cáo\Danh sách báo cáo cấp dưới gửi lên

3. Tìm và phê duyệt các báo cáo Công khai quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp mà đơn vị cấp dưới đã gửi lên trong kỳ

 

phe duyet bc cong khai 03

 

4. Chuyển sang màn hình Tổng hợp báo cáo, nhấn Tổng hợp báo cáo

5. Tích chọn báo cáo Công khai quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp

6. Nhấn Tiếp tục

 

tong hop bc 03

 

7. Tại bước Chọn đơn vị, tích chọn các đơn vị đã nộp đủ báo cáo Công khai quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp

8. Nhấn Tiếp tục

 

chon dv tong hop bc 03

 

9. Tại bước Lưu trữ báo cáo, nhấn Lập báo cáo

 

lap bc tong hop 03

 

10. Sau khi báo cáo tổng hợp xong, nhấn Gửi báo cáo để gửi lên cấp trên.

 

gui bc cong khai 03