Cán bộ QLTS muốn Báo cáo công khai tài sản nhà nước (Biểu số 04) chỉ hiển thị những tài sản phát sinh trong năm để nộp lên đơn vị cấp trên

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R80 >

Cán bộ QLTS muốn Báo cáo công khai tài sản nhà nước (Biểu số 04) chỉ hiển thị những tài sản phát sinh trong năm để nộp lên đơn vị cấp trên

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Cán bộ QLTS muốn báo cáo Công khai quản lý, sử dụng phương tiện đi lại và tài sản khác (Biểu số 04) chỉ hiển thị những tài sản phát sinh trong năm và những tài sản đang được kê khai sử dụng không đúng mục đích để nộp lên đơn vị cấp trên.

 

2. Hướng dẫn chi tiết

* Đơn vị QLTS

1. Vào menu Báo cáo\Báo cáo\Báo cáo quản trị

2. Nhấn đúp vào báo cáo Biểu số 04 - Công khai quản lý, sử dụng phương tiện đi lại và tài sản khác (Mẫu hiển thị thông tin số lượng)

3. Trên tham số báo cáo

Chọn Năm in báo cáo

Tùy chọn tham số báo cáo theo nhu cầu xem báo cáo của đơn vị

Nhấn Đồng ý

 

bc 04 mau so luong

 

 

xem bc 04 mau so luong

 

* Đơn vị tổng hợp

1. Vào menu Báo cáo\Báo cáo\Báo cáo quản trị

2. Nhấn đúp vào báo cáo Biểu số 04 - Công khai quản lý, sử dụng phương tiện đi lại và tài sản khác (Mẫu hiển thị thông tin số lượng)

 

bc 04 tong hop mau so luong

 

3. Tùy chọn tham số báo cáo theo nhu cầu xem báo cáo của đơn vị

4. Nhấn Đồng ý

 

xem bc 04 tong hop mau so luong

 

 

* Gửi báo cáo lên cấp trên

1. Đăng nhập vào đơn vị QLTS

2. Vào menu Báo cáo\Báo cáo\Báo cáo gửi đơn vị cấp trên

3. Nhấn vào chức năng Lập báo cáo

4. Tích chọn báo cáo Biểu số 04 - Công khai quản lý, sử dụng phương tiện đi lại và tài sản khác (Mẫu hiển thị thông tin số lượng)

5. Nhấn nút Lập báo cáo

 

lap bc 04 mau so luong gui cap tren

 

 

6. Sau khi lập xong, nhấn Gửi báo cáo để gửi lên cấp trên

 

gui bc 04 so luong len cap tren

 

 

* Nhận - Tổng hợp báo cáo

1. Đăng nhập vào đơn vị tổng hợp

2. Vào menu Báo cáo\Tổng hợp báo cáo\Danh sách báo cáo cấp dưới gửi lên

3. Tìm và phê duyệt các báo cáo Biểu số 04 - Công khai quản lý, sử dụng phương tiện đi lại và tài sản khác (Mẫu hiển thị thông tin số lượng) mà đơn vị cấp dưới đã gửi lên trong kỳ

 

phe duyet bc cong khai 04 mau so luong

 

4. Chuyển sang màn hình Tổng hợp báo cáo, nhấn Tổng hợp báo cáo

5. Tích chọn báo cáo Biểu số 04 - Công khai quản lý, sử dụng phương tiện đi lại và tài sản khác (Mẫu hiển thị thông tin số lượng)

6. Nhấn Tiếp tục

 

tong hop bc cong khai 04 hien thi so luong

 

7. Tại bước Chọn đơn vị, tích chọn các đơn vị đã nộp đủ báo cáo Biểu số 04 - Công khai quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp

8. Nhấn Tiếp tục

 

chon dv tong hop bc 04

 

9. Tại bước Lưu trữ báo cáo, nhấn Lập báo cáo

 

lap bc tong hop 04 so luong

 

10. Sau khi báo cáo tổng hợp xong, nhấn Gửi báo cáo để gửi lên cấp trên

 

gui bc tong hop 04 so luong