Phiên bản R80

Navigation:  Lịch sử phát triển >

Phiên bản R80

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Các vấn đề phát triển trong phiên bản R80

 

Nghiệp vụ thay đổi

1. Cán bộ QLTS muốn Báo cáo công khai tài sản nhà nước (Biểu số 03) chỉ hiển thị những tài sản phát sinh trong năm để nộp lên đơn vị cấp trên

2. Cán bộ QLTS muốn Báo cáo công khai tài sản nhà nước (Biểu số 04) chỉ hiển thị những tài sản phát sinh trong năm để nộp lên đơn vị cấp trên

3. Cán bộ QLTS muốn cập nhật được thông tin của đơn vị trực thuộc khi đơn vị cấp dưới có thay đổi về địa chỉ, điện thoại, địa bàn hành chính…

4. Cán bộ QLTS muốn nộp Báo cáo kết quả kiểm kê TSCĐ (Mẫu hiển thị thông tin khối lượng) lên đơn vị cấp trên

5. Cán bộ QLTS muốn xem Báo cáo công khai kết quả thực hiện mua sắm tài sản nhà nước thể hiện dòng đại diện của lô

6. Cán bộ QLTS muốn xem Báo cáo công khai quản lý, sử dụng phương tiện đi lại và tài sản khác thể hiện dòng đại diện của lô

7. Cán bộ QLTS muốn xem Báo cáo công khai tình hình xử lý tài sản nhà nước gồm điều chuyển, thanh lý, bán... thể hiện dòng đại diện của lô