Cán bộ QLTS muốn xem Báo cáo công khai tình hình xử lý tài sản nhà nước gồm điều chuyển, thanh lý, bán... thể hiện dòng đại diện của lô

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R80 >

Cán bộ QLTS muốn xem Báo cáo công khai tình hình xử lý tài sản nhà nước gồm điều chuyển, thanh lý, bán... thể hiện dòng đại diện của lô

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Cán bộ QLTS muốn báo cáo Công khai tình hình xử lý tài sản nhà nước gồm điều chuyển, thanh lý, bán, chuyển nhượng và các hình thức chuyển đổi sở hữu khác chỉ thể hiện dòng đại diện cho những tài sản đang được theo dõi theo lô để khi xem báo cáo tổng hợp, số liệu ngắn gọn và dễ theo dõi hơn.

 

2. Hướng dẫn chi tiết

* Đơn vị QLTS

1. Vào menu Báo cáo\Báo cáo\Báo cáo công khai

2. Nhấn đúp vào báo cáo Công khai tình hình xử lý tài sản nhà nước gồm điều chuyển, thanh lý, bán, chuyển nhượng và các hình thức chuyển đổi sở hữu khác

 

bc cong khai 06 ko hien thi lo

 

3. Trên tham số báo cáo

Chọn Năm in báo cáo

KHÔNG tích tùy chọn Hiển thị chi tiết từng tài sản theo lô

Thiết lập các tham số khác theo nhu cầu xem báo cáo

Nhấn Đồng ý

 

xem bc cong khai 06

 

 

 

* Đơn vị tổng hợp

1. Vào menu Báo cáo\Báo cáo\Báo cáo công khai

2. Nhấn đúp vào báo cáo Công khai tình hình xử lý tài sản nhà nước gồm điều chuyển, thanh lý, bán, chuyển nhượng và các hình thức chuyển đổi sở hữu khác

 

xem bc cong khai 06 tong hop

 

3. Trên tham số báo cáo

Chọn Năm in báo cáo

Chuyển sang chế độ In báo cáo tổng hợp

KHÔNG tích tùy chọn Hiển thị chi tiết từng tài sản theo lô

Thiết lập các tham số khác theo nhu cầu xem báo cáo

Nhấn Đồng ý

 

xem bc cong khai 06 tong hop ko lo