Cán bộ QLTS muốn xem Báo cáo công khai quản lý, sử dụng phương tiện đi lại và tài sản khác thể hiện dòng đại diện của lô

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R80 >

Cán bộ QLTS muốn xem Báo cáo công khai quản lý, sử dụng phương tiện đi lại và tài sản khác thể hiện dòng đại diện của lô

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Cán bộ QLTS muốn báo cáo Công khai quản lý, sử dụng phương tiện đi lại và tài sản khác chỉ thể hiện dòng đại diện cho những tài sản đang được theo dõi theo lô để khi xem báo cáo tổng hợp, số liệu ngắn gọn và dễ theo dõi hơn.

 

2. Hướng dẫn chi tiết

* Đơn vị QLTS

1. Vào menu Báo cáo\Báo cáo\Báo cáo công khai

2. Nhấn đúp vào báo cáo Công khai quản lý, sử dụng phương tiện đi lại và tài sản khác

 

bc 04 k chi tiet lo

 

3. Trên tham số báo cáo

Chọn Năm in báo cáo

KHÔNG tích tùy chọn Hiển thị chi tiết từng tài sản theo lô

Thiết lập các tham số khác theo nhu cầu xem báo cáo

Nhấn Đồng ý

 

xem bc 04 k chi tiet lo

 

 

* Đơn vị tổng hợp

1. Vào menu Báo cáo\Báo cáo\Báo cáo công khai

2. Nhấn đúp vào báo cáo Công khai quản lý, sử dụng phương tiện đi lại và tài sản khác

 

in bc 04 tong hop k chi tiet lo

 

 

3. Trên tham số báo cáo

Chọn Năm in báo cáo

Chuyển sang chế độ In báo cáo tổng hợp

KHÔNG tích tùy chọn Hiển thị chi tiết từng tài sản theo lô

Thiết lập các tham số khác theo nhu cầu xem báo cáo

Nhấn Đồng ý

 

xem bc 04 tong hop k chi tiet lo