Cán bộ QLTS muốn xem Báo cáo công khai kết quả thực hiện mua sắm tài sản nhà nước thể hiện dòng đại diện của lô

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R80 >

Cán bộ QLTS muốn xem Báo cáo công khai kết quả thực hiện mua sắm tài sản nhà nước thể hiện dòng đại diện của lô

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Cán bộ QLTS muốn báo cáo Công khai kết quả thực hiện mua sắm tài sản nhà nước chỉ thể hiện dòng đại diện cho những tài sản đang được theo dõi theo lô để khi xem báo cáo tổng hợp, số liệu ngắn gọn và dễ theo dõi hơn.

 

2. Hướng dẫn chi tiết

* Đơn vị QLTS

1. Vào menu Báo cáo\Báo cáo\Báo cáo công khai

2. Nhấn đúp vào báo cáo Công khai kết quả thực hiện mua sắm tài sản nhà nước

 

in bc cong khai 02 ko chi tiet lo

 

3. Trên tham số báo cáo

Chọn Kỳ báo cáo

BỎ tích tùy chọn Hiển thị chi tiết từng tài sản theo lô (tùy chọn Hiển thị dòng tổng cộng sẽ được tự động bỏ tích chọn khi không in chi tiết từng tài sản theo lô)

Nhấn Đồng ý

xem bc 02 ko chi tiet ts lo

 

 

* Đơn vị tổng hợp

1. Vào menu Báo cáo\Báo cáo\Báo cáo công khai

2. Nhấn đúp vào báo cáo Công khai kết quả thực hiện mua sắm tài sản nhà nước

 

in bc cong khai 02 tong hop

 

3. Trên tham số báo cáo

Chọn Kỳ báo cáo

Chuyển sang chế độ In báo cáo tổng hợp

Thiết lập các tham số khác: Chọn đơn vị, In chi tiết theo từng đơn vị

BỎ tích tùy chọn Hiển thị chi tiết từng tài sản theo lô (tùy chọn Hiển thị dòng tổng cộng sẽ được tự động bỏ tích chọn khi không in chi tiết từng tài sản theo lô)

Nhấn Đồng ý

 

bc 02 cong khai tong hop dv cap tren