Cán bộ QLTS muốn nộp Báo cáo kết quả kiểm kê TSCĐ (Mẫu hiển thị thông tin khối lượng) lên đơn vị cấp trên

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R80 >

Cán bộ QLTS muốn nộp Báo cáo kết quả kiểm kê TSCĐ (Mẫu hiển thị thông tin khối lượng) lên đơn vị cấp trên

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Giúp cán bộ QLTS có thể thực hiện gửi Báo cáo kết quả kiểm kê TSCĐ (Mẫu hiển thị thông tin khối lượng) lên đơn vị cấp trên và nhận - tổng hợp báo cáo tại đơn vị chủ quản.

 

2. Hướng dẫn chi tiết

* Gửi báo cáo

1. Đăng nhập vào đơn vị QLTS

2. Lập chứng từ Kiểm kê tài sản tại năm làm việc

 

chung tu kk tai dv qlts

 

3. Vào menu Báo cáo\Báo cáo\Báo cáo gửi đơn vị cấp trên, nhấn Lập báo cáo

4. Tích chọn Báo cáo kết quả kiểm kê TSCĐ (Mẫu hiển thị thông tin khối lượng), nhấn Lập báo cáo

 

lap bc kq kk gui cap tren

 

5. Sau khi lập xong, nhấn Xem để kiểm tra lại số liệu báo cáo; nhấn Gửi báo cáo để gửi lên cấp trên

 

gui xem bc kq kk

 

 

* Nhận báo cáo

1. Đăng nhập vào đơn vị nhận báo cáo của đơn vị QLTS trên

2. Vào menu Báo cáo\Tổng hợp báo cáo\Danh sách báo cáo đơn vị cấp dưới gửi lên, tích chọn Báo cáo kết quả kiểm kê TSCĐ (Mẫu hiển thị thông tin khối lượng) của đơn vị cấp dưới gửi

3. Nhấn Xem để kiểm tra số liệu. Nếu đồng ý, nhấn Phê duyệt báo cáo. Nếu không đồng ý, nhấn Từ chối và nhập Lý do từ chối

 

phe duyet bc kq kk cua cap duoi

 

 

* Tổng hợp báo cáo

1. Tại đơn vị tổng hợp, vào menu Báo cáo\Tổng hợp báo cáo\Tổng hợp báo cáo

2. Nhấn Tổng hợp báo cáo, tích chọn Báo cáo kết quả kiểm kê TSCĐ (Mẫu hiển thị thông tin khối lượng). Nhấn Tiếp tục

 

tong hop bc kq kk hien thi khoi luong

 

3. Tại bước Chọn đơn vị, tích chọn các đơn vị có đã nộp báo cáo, nhấn Tiếp tục

 

chon dv tong hop bc kq kk

 

4. Tại bước Lưu trữ báo cáo, nhấn Lập báo cáo

 

tong hop bc kq kk hien thi khlg 1

 

5. Sau khi báo cáo đã tổng hợp xong và chuyển về trạng thái Chưa gửi, nhấn Xem để kiểm tra lại số liệu báo cáo

6. Nhấn Gửi báo cáo để gửi lên đơn vị cấp trên

 

xem n gui bc kq kk hien thi khoi luong