Phiên bản R79

Navigation:  Lịch sử phát triển >

Phiên bản R79

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Các vấn đề phát triển trong phiên bản R79

 

 

Nghiệp vụ thay đổi

 

1. Cán bộ QLTS của các đơn vị thuộc địa bàn tỉnh Khánh Hòa muốn cập nhật danh mục TSCĐ vô hình và TSCĐ đặc thù theo QĐ 08/2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa

2. Cán bộ QLTS muốn xác định được riêng số khấu hao của TSCĐ chỉ trích khấu hao và TSCĐ vừa tính hao mòn vừa trích khấu hao để lấy dữ liệu cung cấp cho kế toán

 

Tiện ích

 

1. Cán bộ QLTS muốn xuất khẩu màn hình tra cứu CCDC ra excel

2. Cán bộ QLTS muốn tăng tính bảo mật khi đăng nhập phần mềm QLTS.VN