Cán bộ QLTS muốn tìm nhanh tên báo cáo trong danh sách các báo cáo gửi lên đơn vị cấp trên để thuận tiện hơn khi lập và gửi báo cáo

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R81 >

Cán bộ QLTS muốn tìm nhanh tên báo cáo trong danh sách các báo cáo gửi lên đơn vị cấp trên để thuận tiện hơn khi lập và gửi báo cáo

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Cán bộ QLTS muốn tìm nhanh tên báo cáo trong danh sách các báo cáo gửi lên đơn vị cấp trên để thuận tiện hơn khi lập và gửi báo cáo.

 

2. Hướng dẫn chi tiết

* Báo cáo gửi cấp trên

1. Vào menu Báo cáo\Báo cáo\Báo cáo gửi đơn vị cấp trên

2. Nhấn chọn Lập báo cáo

3. Trên Danh sách báo cáo phải gửi, nhập giá trị cần lọc vào ô nhập liệu sau đó nhấn Enter

 

r81_loc

 

 

* Tổng hợp báo cáo

1. Vào menu Báo cáo\Tổng hợp báo cáo

2. Chuyển sang màn hình Tổng hợp báo cáo, nhấn vào Tổng hợp báo cáo

3. Trên Danh sách báo cáo cần tổng hợp, nhập giá trị cần lọc vào ô nhập liệu sau đó nhấn Enter

 

r81_loc tong hop