Phiên bản R81

Navigation:  Lịch sử phát triển >

Phiên bản R81

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Các vấn đề phát triển trong phiên bản R81

 

Nghiệp vụ thay đổi

1. Cán bộ QLTS muốn in Phiếu giao nhận CCDC

2. Cán bộ QLTS muốn xem Báo cáo tình hình tăng giảm TSCĐ (Mẫu hiển thị thông tin khối lượng) trên phần mềm thể hiện dòng đại diện của lô

3. Cán bộ QLTS muốn xem Sổ ghi giảm TSCĐ thể hiện dòng đại diện của lô

4. Cán bộ QLTS muốn xem Sổ ghi tăng TSCĐ thể hiện dòng đại diện của lô

 

Tiện ích

1. Cán bộ QLTS muốn tìm nhanh tên báo cáo trong danh sách các báo cáo gửi lên đơn vị cấp trên để thuận tiện hơn khi lập và gửi báo cáo