Cán bộ QLTS muốn xem Sổ ghi giảm TSCĐ thể hiện dòng đại diện của lô

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R81 >

Cán bộ QLTS muốn xem Sổ ghi giảm TSCĐ thể hiện dòng đại diện của lô

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Cán bộ QLTS muốn xem báo cáo Sổ ghi giảm TSCĐ chỉ thể hiện dòng đại diện cho những tài sản đang được theo dõi theo lô để khi xem báo cáo tổng hợp, số liệu ngắn gọn và dễ theo dõi hơn.

 

2. Hướng dẫn chi tiết

* Đơn vị QLTS

1. Vào menu Báo cáo\Báo cáo\Báo cáo theo chế độ kế toán

2. Nhấn đúp vào Sổ ghi giảm tài sản cố định

3. Trên tham số báo cáo

Chọn Kỳ báo cáo

Thiết lập các tham số mặc định tùy thuộc nhu cầu xem báo cáo của đơn vị

Không tích tùy chọn Hiển thị chi tiết từng tài sản theo lô

Nhấn Đồng ý

 

r81_1

 

r81_2

 

 

* Đơn vị tổng hợp

1. Vào menu Báo cáo\Báo cáo\Báo cáo theo chế độ kế toán

2. Nhấn đúp vào Sổ ghi giảm tài sản cố định

3. Trên tham số báo cáo

Chọn Kỳ báo cáo

Chuyển sang chế độ In báo cáo tổng hợp

Thiết lập các tham số mặc định tùy thuộc vào nhu cầu xem báo cáo của đơn vị

Không tích tùy chọn Hiển thị chi tiết từng tài sản theo lô

Nhấn Đồng ý

 

R81_Chon tham so ghi giam TSCD_TH

 

 

r81_in bao cao so ghi giam tai san co dinh_th