Cán bộ QLTS muốn xem Báo cáo tình hình tăng giảm TSCĐ (Mẫu hiển thị thông tin khối lượng) trên phần mềm thể hiện dòng đại diện của lô

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R81 >

Cán bộ QLTS muốn xem Báo cáo tình hình tăng giảm TSCĐ (Mẫu hiển thị thông tin khối lượng) trên phần mềm thể hiện dòng đại diện của lô

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Cán bộ QLTS muốn Báo cáo tình hình tăng giảm TSCĐ (Mẫu hiển thị thông tin khối lượng) chỉ thể hiện dòng đại diện cho những tài sản đang được theo dõi theo lô để khi xem báo cáo tổng hợp, số liệu ngắn gọn và dễ theo dõi hơn.

 

2. Hướng dẫn chi tiết

* Đơn vị QLTS

1. Vào menu Báo cáo\Báo cáo\Báo cáo quản trị

2. Nhấn đúp vào Báo cáo tình hình tăng, giảm tài sản cố định (Mẫu hiển thị thông tin khối lượng)

3. Trên tham số báo cáo

Chọn Kỳ báo cáo

Không tích tùy chọn In chi tiết từng tài sản theo lô

Nhấn Đồng ý

 

R81_Chon tham so BC tinh hinh tang giam

 

 

R81_In BC tinh hinh tang giam TS

 

* Đơn vị tổng hợp

1. Vào menu Báo cáo\Báo cáo\Báo cáo quản trị

2. Nhấn đúp vào báo cáo Báo cáo tình hình tăng, giảm tài sản cố định (Mẫu hiển thị thông tin khối lượng)

3. Trên tham số báo cáo

Chọn Kỳ báo cáo

Chuyển sang chế độ In báo cáo tổng hợp

Thiết lập các tham số khác: Chọn đơn vị, In chi tiết theo từng đơn vị

Không tích tùy chọn In chi tiết từng tài sản theo lô

Nhấn Đồng ý

 

R81_Chon tham so BC tinh hinh tang giam_TH

 

 

BCthtg