Loại tài sản

Navigation:  Hướng dẫn sử dụng các chức năng của phần mềm > Menu Danh mục >

Loại tài sản

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Chức năng

Cho phép theo dõi danh sách các loại tài sản theo quy định của QĐ 32/2008/QĐ-BTC về chế độ quản lý và tính hao mòn TSCĐ

Cách thao tác

- Chọn menu Danh mục\Loại tài sản, xuất hiện hộp thoại:

Danh sach loai tai san

- Tại màn hình danh sách Loại tài sản, NSD có thể thực hiện các chức năng

Thêm: Thêm mới loại tài sản là thuộc loại tài sản đã khai báo

- Tại màn hình danh sách Loại tài sản chọn loại tài sản cần thêm loại tài sản con, nhấn chuột phải chọn Thêm

Them loai tai san

- Trên màn hình Thêm loại tài sản, nhập thông tin bắt buộc: Mã LTS, Tên LTS và nhập thông tin khác (nếu có)

- Nhấn nút Cất để lưu loại tài sản vừa thêm

Sửa: Sửa thông tin của loại tài sản

- Tại màn hình danh sách Loại tài sản, chọn Loại tài sản cần sửa, nhấn chuột phải chọn Sửa

- Trên hộp thoại Sửa loại tài sản, nhập các thông tin cần sửa

- Nhấn nút Cất để lưu loại tài sản vừa sửa

Xóa: Xóa loại tài sản khỏi danh sách

- Tại màn hình danh sách Loại tài sản, chọn Loại tài sản cần xóa, nhấn chuột phải chọn Xóa

- Xác nhận xóa loại tài sản trên hộp thoại thông báo