Loại định mức tài sản theo QĐ 50/2017/TT-TTg

Navigation:  Hướng dẫn sử dụng các chức năng của phần mềm > Menu Danh mục >

Loại định mức tài sản theo QĐ 50/2017/TT-TTg

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Giúp cán bộ QLTS theo dõi định mức TSCĐ theo QĐ 50/2017/TT-TTg.

Các bước thực hiện:

1. Vào menu Danh mục\Loại định mức tài sản.

2.1 Loai dinh muc TS-01

2. Nhấn Lấy từ DM loai tài sản.

3. Tích chọn 1 hoặc nhiều tài sản mang sang danh mục định mức. Nhấn Đồng ý.

2.1 Loai dinh muc TS-02

4. Có thể sửa lại loại định mức bằng cách kích đúp chuột vào tài sản. Sau khi sửa lại các thông tin, nhấn Cất.

2.1 Loai dinh muc TS-03