Loại tài sản hạ tầng đường bộ

Navigation:  Hướng dẫn sử dụng các chức năng của phần mềm > Menu Danh mục >

Loại tài sản hạ tầng đường bộ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Chức năng

Cho phép theo dõi danh sách các loại tài sản hạ tầng đường bộ theo quy định của Thông tư 178/2013/TT-BTC

Cách thao tác

- Chọn menu Danh mục\Loại tài sản hạ tầng đường bộ, xuất hiện hộp thoại:

danh muc loai tai san ha tang duong bo

- Tại màn hình danh sách Loại tài sản hạ tầng đường bộ, NSD có thể thực hiện các chức năng

Thêm: Thêm mới loại tài sản thuộc loại tài sản hạ tầng đường bộ đã khai báo

- Tại màn hình danh sách Loại tài sản, chọn loại tài sản cần thêm loại tài sản con, nhấn chuột phải chọn Thêm

Them loai tai san ha tang duong bo

- Trên màn hình Thêm loại tài sản, nhập thông tin bắt buộc: Mã loại TSHTĐB, Tên loại TSHTĐB, Thuộc loại và nhập thông tin khác (nếu có)

- Nhấn nút Cất để lưu loại tài sản vừa thêm

Sửa: Sửa thông tin của loại tài sản

- Tại màn hình danh sách Loại tài sản hạ tầng đường bộ, chọn Loại tài sản cần sửa, nhấn chuột phải chọn Sửa

- Trên hộp thoại Sửa loại tài sản, nhập các thông tin cần sửa

- Nhấn nút Cất để lưu loại tài sản vừa sửa

Xóa: Xóa loại tài sản khỏi danh sách

- Tại màn hình danh sách Loại tài sản, chọn Loại tài sản cần xóa, nhấn chuột phải chọn Xóa

- Xác nhận xóa loại tài sản trên hộp thoại thông báo