Loại CCDC

Navigation:  Hướng dẫn sử dụng các chức năng của phần mềm > Menu Danh mục >

Loại CCDC

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Chức năng

Cho phép theo dõi danh sách các loại công cụ dụng cụ theo nhu cầu quản lý của đơn vị

Cách thao tác

- Chọn menu Danh mục\Loại công cụ dụng cụ:

Danhsach_LoaiCCDC

- Tại màn hình danh sách Loại công cụ dụng cụ, NSD có thể thực hiện các chức năng

Thêm: Thêm mới loại công cụ dụng cụ

- Tại màn hình danh sách Loại công cụ dụng cụ, nhấn biểu tượng Them_03 hoặc nhấn chuột phải chọn Thêm

Them_LoaiCCDC

- Trên màn hình Thêm loại công cụ dụng cụ, nhập thông tin bắt buộc: Mã loại, Tên loại

- Nhấn nút Cất để lưu loại tài sản vừa thêm

Sửa: Sửa thông tin của loại tài sản

- Tại màn hình danh sách Loại tài sản, chọn Loại tài sản cần sửa, nhấn chuột phải chọn Sửa

- Trên hộp thoại Sửa loại tài sản, nhập các thông tin cần sửa

- Nhấn nút Cất để lưu loại tài sản vừa sửa

Xóa: Xóa loại tài sản khỏi danh sách

- Tại màn hình danh sách Loại tài sản, chọn Loại tài sản cần xóa, nhấn chuột phải chọn Xóa

- Xác nhận xóa loại tài sản trên hộp thoại thông báo