Đơn vị trực thuộc

Navigation:  Hướng dẫn sử dụng các chức năng của phần mềm > Menu Danh mục >

Đơn vị trực thuộc

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Chức năng

Cho phép đơn vị tổng hợp theo dõi được danh sách các đơn vị trực thuộc

Donvitructhuoc_01

Thông tin chi tiết trên hộp thoại

Mã đơn vị

Khai báo thông tin mã đơn vị trực thuộc

Tên đơn vị

Tên của đơn vị trực thuộc

Mã ĐV QHNS

Mã đơn vị quan hệ ngân sách của đơn vị trực thuộc

Địa chỉ

Địa chỉ của đơn vị trực thuộc

Điện thoại

Số điện thoại liên hệ của đơn vị trực thuộc

Mã ĐBHC

Mã địa bàn hành chính của đơn vị trực thuộc